System Kadry - Płace
Przedsiębiorstwo Usług Komputerowych ZAGÓRSKI SOFTLAND oferuje Państwu rozwijany i sprzedawany od roku 1990 system KADRY - PŁACE.
23-letnie doświadczenia zaowocowały opracowaniem dojrzałego systemu z bardzo szerokim spektrum realizowanych funkcji oraz olbrzymią konfigurowalnością.
Aktualna wersja wykonana jest w najnowocześniejszej technologii klient - serwer w oparciu o serwer SQL firmy Microsoft. Korzystanie z systemu możliwe jest na dowolnym komputerze klasy PC z systemem operacyjnym WINDOWS XP/Vista/7/8. Profesjonalnie zaprojektowane: system oraz konstrukcja bazy danych umożliwiają korzystanie z bezpłatnej licencjonowanej wersji serwera MS-SQL Express nawet w przypadku baz danych zawierających tysiąc kartotek personalnych wraz ze wszystkimi danymi archiwalnymi, np. m.in. pełną analityką kartotek zarobkowych za okres 20 lat i kilkustanowiskową pracą w sieci ! Przedstawiony okres czasu nie wynika z obliczeń bądz symulacji - bazy danych użytkowników starych wersji DOS zostały przekonwertowane do baz SQL, są to więc niepodważalne fakty. System współpracuje zarówno z drukarkami graficznymi (laserowe i atramentowe) jak i igłowymi w tym przypadku wydruki wykonywane są w trybie tekstowym !
System przeznaczony jest do wspomagania pracy działów kadr i rachuby płac w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach, bez względu na ich wielkość, charakter prowadzonej działalności czy system wynagradzania. Struktura i sposób obliczania list płac oraz zawartość kartotek personalnych są całkowicie indywidualnie definiowane dla każdego klienta, co nie ma nic wspólnego z najczęściej spotykaną możliwością dodawania własnych składników wynagrodzenia’. Najmniejszym Użytkownikiem systemu jest firma kilkuosobowa, największymi - przedsiębiorstwa liczące ponad 3000 kartotek pracowników. Według opinii naszych Klientów system jest prosty i przyjazny w obsłudze. Program może pracować zarówno jako element pakietu naszych systemów (FK), jak również we współpracy z systemami autorstwa innych firm. Należy podkreślić, że wdrożenie i serwis użytkowy systemu realizowane są NIE przez informatyków, ale przez osoby z wykształceniem księgowym i ekonomicznym, posiadające biegłą znajomość bieżących przepisów prawnych. W konsekwencji nasze usługi szkoleniowe mają niekiedy charakter wręcz konsultingowy.

1. Moduł KADRY

 • • kartoteka personalna, której struktura jest w pełni definiowana przez użytkownika w trakcie eksploatacji systemu
 • • sporządzanie dowolnych zestawień i statystyk z kartotek personalnych; zawartość zestawień oraz zakres kartotek, dla których są one wykonywane w bardzo prosty sposób samodzielnie określa użytkownik.
 • • sporządzanie raportów dotyczących nieobecności w żądanym okresie w oparciu o rejestr nieobecności,
 • • prowadzenie ewidencji stanu urlopów (nabycie prawa do urlopu, proporcjonalność, zmiana wymiaru urlopu itd.),
 • • prowadzenie dziennych kart pracy służących do rozliczenia miesięcznego, kwartalnego i rocznego czasu pracy,
 • • obliczanie stażu pracy połączone z automatyczną aktualizacją dodatków stażowych,
 • • ewidencja przeszeregowań i umów o pracę, wystawianie angaży podczas wykonywania przeszeregowań.
 • • edytor zdefiniowanych przez użytkownika pism typowych, automatycznie pobierający dane z kartotek.


2. Moduł PŁACE
 • • sporządzanie list płac (list głównych i list dodatkowych) oraz dowolnych zestawień zbiorczych na ich podstawie,
 • • obliczanie świadczeń ZUS (zasiłki chorobowe, naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne),
 • • wykonywanie list wypłat umów-zleceń, umów o dzieło itd.
 • • generowanie elektronicznych przelewów do systemów bankowych (m. in. Elixir, Videotel)
 • • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do Płatnika – automatycznie i kompletnie, na podstawie obliczonych list płac oraz danych personalnych
 • • tworzenie imiennych wykazów płatności dowolnych składników, specyfikacji banknotów wypłat gotówkowych,
 • • wykonywanie rozdzielnika kosztów oraz kompletnej noty FK, zarówno w części kosztowej jak i rozrachunkowej
 • • sporządzanie deklaracji podatkowych: PIT-11, PIT-40, PIT-4, obliczanie rozliczenia rocznego podatku
 • • prowadzenie kartotek płacowych, zasiłkowych, podatkowych i emerytalnych,
 • • wykonywanie analiz i statystyk wypłaconych wynagrodzeń, obliczanie skutków zmian wynagrodzeń itp.

Składniki wynagrodzenia list płac oraz algorytmy obliczania wszystkich składników definiowane są indywidualnie dla każdego klienta na zasadach zbliżonych do konfigurowania arkuszy kalkulacyjnych (np. Excel) w ramach wdrożenia systemu przez naszych pracowników. Konfiguracja ta jest dostępna także dla użytkowników systemu z poziomu opcji systemu i jej używanie nie wymaga specjalistycznego szkolenia ani wykształcenia informatycznego !
Wszystkie zestawienia, raporty i wydruki generowane we wszystkich funkcjach systemu mogą być albo drukowane albo alternatywnie zapisywane w plikach formatu arkusza Excel bez żadnych procedur konwertujących (włącznie z listami płac).3. Moduły dodatkowe
 • • PKZP: analityczna ewidencja kont pracowników-członków PKZP, sporządzanie zestawień i statystyk dokumentów, automatyczna komunikacja z listami płac
 • • Świadczenia Socjalne: ewidencja świadczeń, kontrola wysokości limitów, sporządzanie zestawień i statystyk, automatyczna komunikacja z listami płac
 • • Delegacje: ewidencja delegacji, sporządzanie wydruków delegacji, rozliczanie delegacji, sporządzanie zestawień i statystyk, komunikacja z listami płac
 • • Ewidencja Czasu Pracy: prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy, sporządzanie zestawień, komunikacja z listami płac
 • • Edytor dokumentów: zintegrowany z systemem edytor RTF umożliwia edycję dowolnych dokumentów personalnych. Dokumenty RTF mogą być alternatywnie edytowane w edytorze MS-Word (oznacza to, że jakość wydruków i sposób ich edycji jest identyczny jak w przypadku formatu DOC: możliwe jest wstawianie grafik, wydruk kolorowy, dowolne czcionki itp.). Wydruk tych dokumentów z systemu umożliwia automatyczne pobieranie do nich danych personalnych z bazy danych


Z punktu widzenia technologicznego system napisany jest przy użyciu najnowocześniejszych aktualnie technik informatycznych w języku Microsoft C#. Silnikiem bazy danych w technologii klient-serwer jest Microsoft SQL Server. Jest to system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez Microsoft (główny produkt bazodanowy tej firmy). Charakteryzuje się on wysoką wydajnością, niezawodnością i skalowalnością. Microsoft zaimplementował w tym systemie wszelkie aktualnie znane mechanizmy wpływające na bezpieczeństwo operacji oraz język zapytań Transact-SQL umożliwiający dostęp do bazy danych dowolnym zewnętrznym aplikacjom. Taka otwartość systemu oznacza w skrócie np. możliwość wykonywania dowolnych analiz bazy danych przez programy zewnętrzne lub osobę z przygotowaniem informatycznym i znajomością SQL'a oraz przesyłanie danych z systemów zewnętrznych np. ewidencjonujących czas pracy lub wynagrodzenie akordowe bez konieczności jakichkolwiek modyfikacji naszego standardowego systemu.