Warunki techniczne instalacji systemu Kadry - Płace wersja Windows/SQL
System Kadry-Płace może pracować na każdym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows w wersjach XP/Vista/7/8.
W przypadku Windows XP konieczne jest doinstalowanie bezpłatnej biblioteki Microsoft .NET Framework, zalecamy wersję 3.5 lub wyższe.
W zależno¶ci od rodzaju instalacji (sieciowa/jednostanowiskowa) należy przygotować lub zainstalować Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition, zalecamy wersję 2008R2 lub nowsze. Dla instalacji sieciowych należy koniecznie wł±czyć autoryzację SQL oraz autostart Browsera. Podczas instalacji należy koniecznie wybrać 'collation polish'.
Formalnie baza danych systemu może funkcjonować także na serwerach MS SQL w wersji 2000 lub 2005, ale wersję 2000 zdecydowanie odradzamy z powodu niezgodno¶ci funkcjonalnych z nowszymi wersjami - należy się liczyć z faktem, że w któtkim czasie przestanie ona być wystarczaj±ca.
W następnej kolejno¶ci należy zainstalować bezpłatny program Microsoft SQL Server Management Studio Express (tu w wersji 2008 R2). Przy instalacji sieciowej Management musi być zainstalowany na serwerze i przynajmniej jednym stanowisku. PRZED dniem planowanej instalacji systemu K-P należy wypróbować ł±czenie się z serwerem SQL (w programie Management) z co najmniej jednego stanowiska roboczego. Brak możliwo¶ci zalogowania z sieci oznacza brak możliwo¶ci sieciowej instalacji systemu K-P.
Z punktu widzenia wielko¶ci bazy danych, nawet dla dużych firm (konwersja 2000 kartotek, dane z 15 lat pracy) wystarczaj±ca jest bezpłatna wersja Servera SQL - Express, natomiast w przypadku instalacji wielostanowiskowych komercyjna wersja płatna jest niestety wydajniejsza.

Drukarki
System obsługuje zarówno drukarki graficzne (laserowe i atramentowe) jak i igłowe. W przypadku drukarek igłowych wydruki sporz±dzane s± W TRYBIE TEKSTOWYM, tj. tak jak w ¶rodowisku DOS. Jedynym ograniczeniem s± wydruki deklaracji PIT, które s± drukowane wył±cznie w trybie graficznym.

Konwersja bazy danych z poprzedniej wersji systemu
Przed wykonaniem konwersji bezwzględnie konieczne jest uruchomienie wszystkich procedur testuj±cych bazę danych dla wszystkich lat pracy na systemie. Jakiekolwiek uszkodzenia musz± być wcze¶niej naprawione.
Konwersja może być dokonana TYLKO po zakończeniu miesi±ca tj. obliczeniu baz i rozpisaniu wszystkich list płac. Listy, które nie mog± być zamknięte, musz± zostać usunięte i ponownie wykonane po konwersji.
Konwersja obejmuje wszystkie lata pracy na poprzedniej wersji systemu i wszystkie bazy danych, także PKZP i Funduszu Socjalnego. Z powodu niezgodno¶ci funkcjonalnej systemów, konwersji nie podlegaj± jedynie nieobecno¶ci długookresowe (przechodz±ce procedurę 'opisu nieobecno¶ci zarejestrowanych'). Wszystkie takie jeszcze 'nieopisane' końcówki nieobecno¶ci należy zanotować, skasować i ponownie zarejestrować w nowej wersji systemu.

Opis funkcjonalny nowej wersji systemu Kadry - Płace

Porady dotycz±ce sieciowej instalacji Servera SQL
W przypadku braku możliwo¶ci zalogowania do servera należy: